Flowery Branch High School | 6603 Spout Springs Rd., Flowery Branch , GA

2017-2018 JV/Varsity Roster

2017-2018 FBHS Varsity Softball Roster

V-Callie, Alexzulian, 12th

V-Courtney, Harris, 12th

V-Kara, Kight, 12th

V-Ashley Thomas, 12th

V-Valerie Eder, 11th

V-Alexis, Nixon, 11th

V-Alyssa, Kimbrell, 11th

V-Isabella, Quinn, 11th

V-Jessica Houston, 10th

V-Bretta Alexzulian, 10th

V-Christina Schwab, 10th

V-Lauren Hicks, 9th

V-Aubrey Bourrie, 9th

V-Kate Stage, 9th

 

2017-2018 FBHS JV Softball Roster

JV-Bretta, Alexzulian, 10th

JV-Cristina Schwab, 10th

JV-Faith Burgamy, 10th

JV-Jessica Houston, 10th

JV-Kate Stage, 9th

JV-Hannah Thigpen, 9th

JV-Amanda LeBlanc, 9th

JV-Emily Armstrong, 9th

JV-Maddie Starkey, 9th

JV-Taylor Pitts, 9th

JV-Rylee Rothschild, 9th

JV-Makaela Davis-8th

JV-Isabella Herrin-8th

JV-Avery Thomas-8th

JV-Zoe Hadaway-8th

JV-Danyele Pitts-8th

 

 

Injured: Roberts, Mady, 10th